6Free 옐로우


브랜드          ANF
규격              2kg (200g 소포장), 6kg (400g 소포장), 8kg (400g 소포장)
주원료          동물성단백질(건조 분쇄된 신선한 오리고기, 연어 그리고 닭고기),
                     유기농 프리믹스, 비타민C 등 (70% 유기농 인증제품)
제조국          한국
대상              전연령 견

연관상품

 6Free 블루

6Free 레드