ANF

참치순살 그레이비캔 80g


브랜드          ANF
규격              80g
주원료          가다랑어, 타우린, 비타민E 등
제조국          태국
대상              전연령 묘

연관상품

ANF 치킨순살 그레이비캔

ANF 참치게맛살 그레이비캔