ANF 캣 홀리스틱

헬시어덜트

브랜드         ANF
규격             1.2kg, 2.4kg, 5.4kg (300g X 18ea)
주원료         닭고기분, 렌틸콩, 생닭고기, 정제섬유소, 타우린, 프로바이오틱스, 
                    프리바이오틱스, 당근, 유카추출물, 크랜베리 등
제조국         미국
대상           생후 12개월 이후

연관상품

ANF 캣 홀리스틱

헬시키튼

ANF 캣 홀리스틱

헬시웨이트