ANF

러브미 양고기 100g


브랜드          ANF
규격              100g
주원료          신선한 호주산 양고기, 프리바이오틱스, 정제수, 젤리파우더, 비타민 E
제조국          호주
대상              전연령 견

연관상품

ANF 러브미 비프앤치즈

ANF 러브미 양고기