ANF TASTICK

닭가슴살과 크랜베리 56g


브랜드          ANF
규격              56g (14g*4ea)
주원료          닭가슴살, 크랜베리, 타우린, 크릴오일
제조국          한국
대상              생후 3개월 이상 묘

연관상품

ANF 닭고기와 오징어

ANF 닭고기와 호박