ANF

6Free 플러스

그린


브랜드          ANF
규격              1.8kg (200g 소포장), 5.6kg (400g 소포장)
주원료         동물성 단백질(건조 분쇄된 신선한 양고기, 연어 그리고 닭고기),
                    유기농 프리믹스, 비타민C 등 (70% 유기농 인증제품)
제조국         한국
대상             전연령 견

연관상품

6Free플러스 레드

6Free플러스 옐로우