ANF

6Free 플러스

옐로우


브랜드        ANF
규격            1.8kg (200g 소포장), 5.6kg (400g 소포장)
주원료        동물성 단백질(건조 분쇄된 신선한 오리고기, 연어 그리고 닭고기),
                   유기농 프리믹스, 비타민C 등 (70% 유기농 인증제품)
제조국        한국
대상            전연령 견

연관상품

6Free플러스 블루

6Free플러스 그린